Allmänna villkor & Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2014-02-26

Tack för att du skaffat ett CareerOn Account! Dessa allmänna villkor (nedan kallade ”villkor”) täcker användandet och tillgången till CareerOn Account (nedan kallad ”Tjänsten”) och webbsidor relaterade till Tjänsten (nedan kallade ”relaterade webbsidor”) som tillhandahålls av CareerOn AB (556769-8146, Grev Turegatan 7, 114 46, Stockholm, Sverige), dotterbolag och eventuell partners. Genom att använda tjänsten godtar du dessa villkor. Använder du tjänsten genom en juridisk person accepterar du dessa villkor å den juridiska personens vägnar.

Integritet

I den utsträckning du lämnar ut uppgifter om dig själv kommer de att behandlas i överensstämmelse med vid varje tillfälle gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter. Uppgifterna behandlas konfidentiellt från det att vi tagit emot dem. Vi kan dock inte garantera säkerheten för de uppgifter du lämnar innan de har mottagits av oss. Du förbinder dig dock att uppträda på ett från allmänheten accepterat sätt samt att följa riktlinjerna om accepterat användande nedan.

När du använder Tjänsten kan du tillhandahålla oss med bilder och arbetsprover. CareerOn kommer aldrig hävda någon rätt till dina bilder och arbetsprover.

Accepterat användande

Genom att besöka eller använda Tjänsten eller relaterade webbsidor tillhandahållna av CareerOn accepterar du dessa bestämmelser och Villkor. CareerOns namn, logotyp, varu-, tjänstenamn och designmärken är varumärken och varukännetecken som tillhör CareerOn.

All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, inklusive html-kod, text, fotografier eller annan grafik som visas på Tjänsten eller relaterade webbplatser, tillhör CareerOn eller har licensierats till oss av innehavarna för vårt användande. Om du önskar använda, kopiera eller göra tillgänglig den information eller det material som visas på vår webbplats, eller del därav, måste du först erhålla skriftlig tillåtelse från oss alternativt från rättighetsinnehavaren. Ingen information eller mjukvara som kan nås via webbplatsen får ändras, kopieras, spridas, förevisas, framföras, publiceras, licensieras eller användas som bas för annat material. I fall där kopiering och spridning uttryckligen tillåts får ingen författarhänvisning eller upphovsrättsangivelse ändras eller tas bort.

Hänvisning i Tjänsten eller på relaterade webbsidor till produkter, tjänster, förfaranden, firmabeteckningar, varumärken eller annan information om tredje man utgör inte någon reklam, sponsring eller rekommendation från vår sida. Länkar till andra hemsidor som inte publiceras av oss är endast avsedda för din bekvämlighet. Vi ansvarar inte för produkter, tjänster, förfaranden, firmabeteckningar, varumärken eller annan information från tredje man. Att hyperlänkar till sådana hemsidor finns på Tjänsten eller relaterade webbplatser innebär inte något godkännande av materialet på sådana hemsidor eller något visst samröre med deras ägare från vår sida. Om du upptäcker att de webbplatser vi länkar till har ett olagligt eller kränkande innehåll är vi tacksamma för att höra ifrån dig.

Du får inte använda Tjänsten eller relaterade webbplatser för några aktiviteter som strider mot lag, gör intrång i någons rättigheter eller bryter mot något påbud från någon myndighet. Du får inte använda Tjänsten eller relaterade webbplatser på ett sätt som inkräktar på andra användare eller kränker, trakasserar eller hotar någon. Du skall hålla oss skadeslösa och blir själva ersättningsskyldiga för alla rättsliga åtgärder, krav, stämningar, förpliktelser, rättegångskostnader och andra kostnader som uppkommer genom eller är på något sätt kopplade till din (eller annan person som använder ditt användarnamn eller lösenord) användning av Tjänsten eller relaterade webbplatser.

Såvida inte annat anges i dessa Villkor får du inte göra något av följande utan CareerOns skriftliga tillåtelse:

På något sätt påstå att CareerOn stödjer era produkter eller tjänster

Använda eller gå in på CareerOns tjänster eller webbplatser på något sätt som enligt vår bedömning allvarligt påverkar CareerOns tjänsters eller webbplatsers funktion eller något annat datasystem eller nätverk som används av CareerOn; eller

till CareerOnstjänster eller webbplatser ladda upp, använda apparatur, mjukvara eller rutin som innehåller virus, trojanska hästar, ”worms”, ”time bombs” eller andra dataprogrammeringsrutiner som kan skada, störa eller försöka störa eller spärra CareerOnstjänsters eller webbplatsers normala funktion, eller lägga beslag på CareerOns tjänster eller webbplatser eller vidta någon åtgärd som innebär en orimlig belastning på vår datautrustning eller som gör intrång i tredje mans rättigheter.

Uppgifter

CareerOn strävar efter att i möjligaste mån tillse att de uppgifter som finns tillgängliga på Tjänsten och relaterade webbplatser är korrekta, men vi kan inte garantera att de alltid är kompletta och riktiga. Vi kan inte och har inte kontrollerat riktigheten av all information som tillhandahålls av externa tjänsteleverantörer och annonsörer eller information av annan art. Vi ansvarar inte gentemot dig eller tredje man för fel eller brister på denna webbplats. Vi kan komma att ändra, uppdatera eller ta bort information på denna webbplats utan föregående meddelande därom.

Vi gör inga utfästelser, i något avseende, i förhållande till lämpligheten av information, produkter och tjänster som publiceras på Tjänsten och relaterade webbplatser. Tjänsten och relaterade webbplatser tillhandahålls i befintligt skick. Vi ansvarar inte för felaktig, bristfällig eller vilseledande information och vi friskriver oss från allt ansvar i samband med sådan information.

Vi garanterar inte att Tjänsten och relaterade webbplatser kommer att fungera utan avbrott eller utan fel eller att information eller annat material som kan nås från Tjänsten eller relaterade webbplatser är utan virus eller andra skadliga komponenter.

Vi kan inte göras ansvariga för någon slags förlust som är relaterad till din användning av Tjänsten eller relaterade webbplatser eller som på något annat sätt har samband med data eller informationstjänster som finns på denna webbplats. Denna ansvarsfriskrivning omfattar såväl direkta såväl som indirekta förluster, vilket således inkluderar, men inte är begränsat till, förluster orsakade av driftsstörningar och utebliven vinst.

Länkning

Länkning till CareerOns webbplatser är tillåten under förutsättning att webbplatserna alltid öppnas i nytt fönster. Innehållet på våra webbplatser får inte presenteras inom ramen för någon annan webbplats. Länken till CareerOns webbplatser skall användas på ett neutralt sätt och i ett sådant sammanhang att CareerOn och CareerOns material inte riskerar att missförstås eller missbrukas.

Ändring av dessa villkor

Vi kan när som helst komma att ändra Villkoren och eventuella förmåner utan föregående avisering. Om vi ändrar Villkoren kommer de ändrade Villkoren att gälla från det att de publiceras på webbplatsen och gälla för allt användande av webbplatsen därefter.

Svensk materiell lag gäller för Villkoren. Svenska domstolar ska ha exklusiv rätt att handlägga tvister som uppkommer i samband med Villkoren.

© CareerOn AB